ICCV2019 Point Cloud Papers

Point Cloud

Posted by Renwu Li on 01 November 2019 · 4 mins read

Point Clouds Papers published in ICCV2019

SLAM


Elaborate Monocular Point and Line SLAM with Robust Initialization

Sang Jun Lee, Sung Soo Hwang

[pdf]

Point CLoud Representation


Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets

Sergey Prokudin, Christoph Lassner, Javier Romero

[pdf]

Unsupervised Multi-Task Feature Learning on Point Clouds

Kaveh Hassani, Mike Haley

[pdf]

Dynamic Points Agglomeration for Hierarchical Point Sets Learning

Jinxian Liu, Bingbing Ni, Caiyuan Li, Jiancheng Yang, Qi Tian

[pdf]

RepPoints: Point Set Representation for Object Detection

Ze Yang, Shaohui Liu, Han Hu, Liwei Wang, Stephen Lin

[pdf]

Point Cloud Classification and Segmentation


DensePoint: Learning Densely Contextual Representation for Efficient Point Cloud Processing

Yongcheng Liu, Bin Fan, Gaofeng Meng, Jiwen Lu, Shiming Xiang, Chunhong Pan

[pdf]

Hierarchical Point-Edge Interaction Network for Point Cloud Semantic Segmentation

Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[pdf]

Revisiting Point Cloud Classification: A New Benchmark Dataset and Classification Model on Real-World Data

Mikaela Angelina Uy, Quang-Hieu Pham, Binh-Son Hua, Thanh Nguyen, Sai-Kit Yeung

[pdf]

Point Cloud Convolution


Interpolated Convolutional Networks for 3D Point Cloud Understanding

Jiageng Mao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

[pdf]

ShellNet: Efficient Point Cloud Convolutional Neural Networks using Concentric Shells Statistics

Zhiyuan Zhang, Binh-Son Hua, Sai-Kit Yeung

[pdf]

KPConv: Flexible and Deformable Convolution for Point Clouds

Hugues Thomas, Charles R. Qi, Jean-Emmanuel Deschaud, Beatriz Marcotegui, Francois Goulette, Leonidas J. Guibas

[pdf]

Point Cloud 3D Object Detection


M3D-RPN: Monocular 3D Region Proposal Network for Object Detection

Garrick Brazil, Xiaoming Liu

[pdf]

Fast Point R-CNN

Yilun Chen, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[pdf]

USIP: Unsupervised Stable Interest Point Detection from 3D Point Clouds

Jiaxin Li, Gim Hee Lee

[pdf]

Deep Hough Voting for 3D Object Detection in Point Clouds

Charles R. Qi, Or Litany, Kaiming He, Leonidas J. Guibas

[pdf]

RepPoints: Point Set Representation for Object Detection

Ze Yang, Shaohui Liu, Han Hu, Liwei Wang, Stephen Lin

[pdf]

STD: Sparse-to-Dense 3D Object Detector for Point Cloud

Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[pdf]

Point Cloud Denoising and Completion and Generation


Total Denoising: Unsupervised Learning of 3D Point Cloud Cleaning

Pedro Hermosilla, Tobias Ritschel, Timo Ropinski

[pdf]

PointFlow: 3D Point Cloud Generation with Continuous Normalizing Flows

Guandao Yang, Xun Huang, Zekun Hao, Ming-Yu Liu, Serge Belongie, Bharath Hariharan

[pdf]

3D Point Cloud Generative Adversarial Network Based on Tree Structured Graph Convolutions

Dong Wook Shu, Sung Woo Park, Junseok Kwon

[pdf]

DUP-Net: Denoiser and Upsampler Network for 3D Adversarial Point Clouds Defense

Hang Zhou, Kejiang Chen, Weiming Zhang, Han Fang, Wenbo Zhou, Nenghai Yu

[pdf]

Point Cloud Recongnition


LPD-Net: 3D Point Cloud Learning for Large-Scale Place Recognition and Environment Analysis

Zhe Liu, Shunbo Zhou, Chuanzhe Suo, Peng Yin, Wen Chen, Hesheng Wang, Haoang Li, Yun-Hui Liu

[pdf]

PointCloud Saliency Maps

Tianhang Zheng, Changyou Chen, Junsong Yuan, Bo Li, Kui Ren

[pdf]

Point Cloud Registration


Deep Closest Point: Learning Representations for Point Cloud Registration

Yue Wang, Justin M. Solomon

[pdf]

Accelerated Gravitational Point Set Alignment with Altered Physical Laws

Vladislav Golyanik, Christian Theobalt, Didier Stricker

[pdf]

DeepVCP: An End-to-End Deep Neural Network for Point Cloud Registration

Weixin Lu, Guowei Wan, Yao Zhou, Xiangyu Fu, Pengfei Yuan, Shiyu Song

[pdf]

Robust Variational Bayesian Point Set Registration

Jie Zhou, Xinke Ma, Li Liang, Yang Yang, Shijin Xu, Yuhe Liu, Sim-Heng Ong

[pdf]

Dynamic Point Cloud Processing

MeteorNet: Deep Learning on Dynamic 3D Point Cloud Sequences

Xingyu Liu, Mengyuan Yan, Jeannette Bohg

[pdf]

ready to update…